GDPR


Zaslaním správy či objednávky dáva odosielateľ prijímateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v poskytnutom rozsahu (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa) pre účely vzájomnej komunikácie ohľadom objednávok a dodávok tovaru, obchodných a poradenských informácií a služieb, ako aj pre potreby vedenia účtovníctva v rozsahu platných predpisov. Osobné údaje odberateľa budú uchovávané dôverne a nebudú poskytnuté tretej strane, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade požiadania budú poskytnuté osobné údaje vymazané z našej evidencie a zostanú iba vo forme a po dobu požadovanú daňovými predpismi.